خرید
۴,۰۰۰ تومان

مدیریت مالی ۲ (اقتصاد ، مدیریت و حسابداری)