خرید
۳,۵۰۰ تومان

مدیریت مالی ۱ (اقتصاد ، مدیریت و حسابداری)