رفع مسئولیت

این سایت در برابر اتفاقات و عوامل مخربی که خارج از توان و اختیارات او باشد مسئولیتی ندارد.